Hybenvej - Stillinge Strand

 

Grundejerforeningen Matr.Nr.23A, Kirke Stillinge. 

 

 

 

 

 

<< Tilbage

 

Vedtægter for

Grundejerforeningen Hybenvej,

matr. nr. 23 a Kirke Stillinge By og Sogn.

 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Hybenvej, matr. nr. 23 a. Kirke Stillinge by og sogn.

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

 

Formål.

Foreningens formål er at varetage fælles interesser for ejerne af parceller på Hybenvej.

Foreningen har pligt til at sørge for tilfredsstillende vedligeholdelse af de private fællesveje i udstykningen. 

 

 

Medlemmer.

Enhver person, der ifølge Tingbogen er ejer af parcel/parceller på Hybenvej udstykket fra matr. nr. 23 a Kirke Stillinge by og sogn, har pligt til at være medlem af foreningen. I tilfælde af flere ejere dog kun 1 (et) medlemskab.

 

Medlemskontingentet for det følgende år fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

Medlemskontingent for det aktuelle år skal være indbetalt inden årets generalforsamling for, at der kan udøves stemmeret.

Ved for sen indbetaling kan der pålægges strafgebyr.

 

 

Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juli/august måned på et af bestyrelsen valgt sted.

Generalforsamlingen bekendtgøres ved udsendelse af skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem på den i medlemsprotokollen anførte adresse samt ved opslag i foreningens informationsskab.

Indkaldelse skal ske med mindst 4 (fire) ugers varsel. Indkaldelsen vedlægges kopi af det reviderede årsregnskab for foregående år.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter, men kan udvides efter behov:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren aflægger regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse.
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 (to) uger før generalforsamlingen.

 

 

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre forsamlingen bestemmer sig for skriftlig afstemning.

Der tilkommer ejeren/ejerne af hver parcel 1 (én) stemme.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Herfra undtages dog vedtægtsændringer, som kun kan vedtages, når 2/3 (to tredjedele) af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer derfor.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen kræver det, eller hvis mindst 1/4 (en fjerdedel) af medlemmerne kræver det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen indeholdende forslag til hvilke emner, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 (én) måned efter anmodningen Skriftlig indkaldelse skal udsendes til samtlige medlemmer senest 14 (fjorten) dage inden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Bestyrelse.

Foreningens bestyrelse består af 3 (tre) medlemmer, som er valgt indenfor medlemskredsen, og den tiltræder straks efter valget, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen i sin helhed tegner foreningen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 3 (tre) år, og genvalg kan finde sted.

Der vælges revisor og suppleant hvert år.

Der kan kun vælges 1 (én) person fra hver parcel i samme periode.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det fornødent.

Der føres protokol over de på generalforsamling og bestyrelsesmøder trufne beslutninger.

Kassereren varetager bogføring af indtægter og udgifter i henhold til gældende bestemmelser. Det afsluttede regnskab skal med tilhørende bilag revideres så betids, at kopi af det kan vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen, og foreslår kontingentsats for kommende år.

Bestyrelsen alene træffer bestemmelse angående fællesvejens vedligeholdelse og lader de fornødne arbejder udføre.

Bestyrelsen træffer alle beslutninger til fremme af foreningens formål.

Alle bestyrelsesbeslutninger træffes ved stemmeflertal. Eventuelle mindretalsudtalelser indføres i protokollen.

 

 

Opløsning.

Foreningen kan kun opløses hvis 5/6 (fem sjettedele) af foreningens medlemmer har stemt for dette på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue medlemmerne ligeligt.

Det er dog en betingelse for foreningens opløsning, at Slagelse Kommune giver tilladelse hertil.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 11. august 2013.

 

www.hybenvej-info.dk © 2009